Shinbukan Praha

Budo: Iaido (Seitei Iai, Muso Shinden Ryu), Jodo

Vedoucí dojo: Pavel Balvín 5. dan Iaido, 3. dan Jodo