Aikido Kenkyukai Praha

Budo: Aikido, Jodo, Kashima no Tachi

Vedoucí dojo: Miroslav Kodym 6.dan Aikikai